36912, 2020, graphite on archival paper, chalk and colored pencil on wooden frame, 315 × 260 × 10 mm

 

exhibited in Happy New Year, 2020 at Plague Space, Krasnodar w/ Vitaly Bezpalov, Arthur Golyakov, Dasha Kuznetsova, Stas Lobachevskiy, Nastya Vasileva, Vanya Venmer. Accompanied by text from Natalya Serkova.

 

Daily Lazy

 

Kuba Paris

 

O Fluxo

 

Tzvetnik